Læreplaner

Alsidig personlig udvikling

Hver dag støtter og opmuntrer vi børnene til at kunne selv og turde bevæge sig ud i ukendte situationer. Vi er opmærksomme på, hvornår børnene kan selv, og hvornår det kan være nødvendigt med opmuntring undervejs.

Derfor prioriterer vi tiden til at være nærværende, når børnene skal lære noget nyt. Vi opmuntrer børnene til at hjælpe hinanden, og opfordrer dem til at spørge en kammerat om hjælp, hvis flyverdragten driller, eller hvis limpistolen forekommer en anelse skræmmende.

Vi italesætter, hvordan vi alle er gode til noget, og hvordan vi alle bidrager med vores forskellighed til fællesskabet. Vi er afhængige af hinanden i fællesskabet, og alle bidrager hertil.

Vi er opmærksomme på, hvordan vi møder hvert enkelt barn, så alle børn får lige deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Vi er fleksible i vores hverdag, så stringente strukturer ikke spænder ben for det enkelte barns trivsel.

Social udvikling

Vuggestuens hverdag er struktureret således, at børnene både mødes i både større og mindre fællesskaber.
Aktiviteterne er meget varierede, og børnenes forskellige kompetencer får derfor mulighed for at komme i spil på skift.
Børnene bliver opmærksomme på hinanden, og øves i hvordan vi siger til/fra overfor hinanden på en hensigtsmæssig måde.
Vuggestuebørnene mødes på tværs af stuerne Børnene får derfor mulighed for at lære flere forskellige børn at kende.
Vuggestuebørnene går i børnehaven for at lege. Det kommende børnehavebarn lærer derfor børnehavens legetøj at kende, samt de øvrige børn og voksne.

Børnehaven er funktionsopdelt, og børnene har derfor mulighed for at danne relationer på kryds og tværs. Børnene er opdelt i tre grupper ”Nøddepatruljen”, ”Skumfiduserne” og ”Hobitterne”. Grupperne mødes én gang om ugen med fokus på specifikke læreplanstemaer, fødselsdagsfejring osv.

Til teammøder opdeles børnene i mindre fællesskaber, med forskellige overskifter: sprogstimulering, sansestimulering, motorik osv. Hver uge planlægges og drøftes, hvordan aktiviteter og relationer udvikles. Vi er opmærksomme på, hvordan hvert barn trives i de nye fællesskaber, og vi reviderer løbende aktiviteten, så alle børn oplever succes.

VI har hver dag fokus på at ”være en god ven”. Vi italesætter, hvornår man skal huske at sige undskyld, sætte sit eget behov til side og vente på tur osv.

Kommunikation og sprog

Vuggestuebørnene gør hver dag en stor indsats for at få os til at forstå, hvad de har på hjertet – især når de ikke kan bruge det verbale sprog. De voksne har derfor en afgørende betydning for at hjælpe børnene til at blive og føle sig forstået. Derfor sætter det pædagogiske personale ord på, hvad de ser og oversætter børnenes handlinger, initiativer og frustration.

Derudover benyttes nonverbale tegn og babytegn til f.eks. at handle i de sociale fællesskaber eller f.eks. ønsker om mere mad.

Musik, sang og dans er en stor del af vores hverdag, hvor vi understøtter det med forskelligt visuelt materiale, f.eks. sangkuffert og samtalekort om f.eks. vejret, beklædning, farver, former m.m..

I børnehaven leger vi med sproget hver dag. Vi synger, rimer og pjatter med sproget, og understøtter det verbale sprog med billeder.
Månedens sang synges flere gange i løbet af dagen – både på puslebordet og i forbindelse med måltider. Børnene oplever derfor en genkendelighed og en fællesskabsfølelse af, at vi alle kan være med, på hver vores niveau.

Inden vi skal spise, får børnene oplæst månedens bog. Børnene kender derfor bogens indhold.

Børnene bliver guidet visuelt i, hvordan vi bedst er sammen med hinanden. Reglerne i Ønskelandet er ligeledes visuelt illustreret. Derved opnår vi, at børnene løbende bliver guidet og de voksne kan henvise nonverbalt til piktogrammerne. Vores piktogrammer afbilleder vores brug af babytegn, som børnene er blevet introduceret for allerede i vuggestuen.

Vi er opmærksomme på at variere vores aktiviteter omkring sprog forskelligt, så alle kan være med og får mulighed for at deltage ud fra deres niveau.

Vi nyder børnenes fortællinger, og er derfor opmærksomme på at stille åbne spørgsmål til deres fortællinger, så børnene opfordres til at fortælle. Vi skaber fortællinger med børnene, og digter historier, som børnene får med hjem, så de kan fortælle deres historie derhjemme.

Krop, sanser og bevægelse

Hver dag bruger vi vores kroppe, både finmotorisk og grovmotorisk. Vi eksperimenterer med forskellige materialer og gør os fortrolige med, hvad vi kan bruge vores kroppe til.

Vi veksler mellem at lege vildt og falde til ro.

Vi løber, rutsjer, slår kolbøtter inde og ude og øver os i at tilpasse vores motorik til underlaget.

Vi bruger vores sanser til at blive nysgerrige og opmærksomme på, hvad der er omkring os. Vi hører fuglene synge, ser egern hoppe fra træ til træ, føler det våde græs og smager alverdens forskellige konsistenser og smage.

Vi har fokus på øjenkontakt og fysisk nærvær med børnene.

Natur, udeliv og science

Børnehuset Ønskelandet er placeret midt i naturen. Børnene bliver dermed hver dag opmærksomme på, hvad naturen og udelivet giver af muligheder.

Vi er ude hver dag, og følger naturens gang. Vi oplever, hvordan vejret skifter. Vi bader i solskinnet og hopper i vandpytterne, når det regner.

Børnene får indsigt i og en forståelse af dyrelivet, og hvordan vi passer på naturen.

Vi pirrer børnenes opmærksomhed på, hvad der er omkring dem. Børnene får indsigt i naturens forskelligheder. Børnene bliver derfor opmærksomme på, at en fugl ikke ”bare” er en fugl, men eksempelvis en solsort eller en spætmejse.

Vi eksperimenterer med naturens materialer, og bliver klogere på, hvordan verden hænger sammen.

Vi tager på ture i nærområdet, hvor vi bl.a. besøger søerne og engene.

Kultur, æstetik og fællesskab

Børnehuset Ønskelandet er en forholdsvis ny institution, vi arbejder derfor løbende med implementering af traditioner. Fællesskabet spiller en central rolle heri, og hvordan vi kan skabe forskellige fællesskaber i traditionerne.

I skabelsen af nye traditioner og kultur, bliver børnene opmærksomme på, at der er forskellige måder at ”fejre” traditioner på, afhængig af værdier og kulturelle baggrunde.

Børnehuset Ønskelandet er indrettet ud fra funktionsopdelte rum, som derfor også rummer et KREA-rum. KREA-rummet er indrettet således, at flere forskellige materialer er til rådighed.

Børnene får derfor mulighed for lege med forskellige materialer ud fra deres egen fantasi. Det pædagogiske personale kan inspirere og være nysgerrige ved at stille åbne spørgsmål til børnenes kreationer.

Børnene indgår i flere forskellige fællesskaber i løbet af dagen. Det pædagogiske personale tilrettelægger aktiviteter, hvor forskellige større og mindre børnefællesskaber opstår. Vi er opmærksomme på, at alle børn indgår i ligeværdige fællesskaber.

Læringsmiljø – hele dagen

Børnenes leg danner på mange måder grundstenene for vores pædagogiske praksis.

Vi prioriterer legen, og børnene får dermed mulighed for selv at være medskaber i egen trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det pædagogiske personale vil indgå i legen ved at støtte børnene og guide børnene i deres leg.

På denne måde bliver vi opmærksomme på, hvad der er på spil i børnefællesskaberne og vi understøtter dermed alle børns mulighed for at deltage i legen og være en del af børnefællesskabet.

De pædagogiske personale er nysgerrige på børnenes leg og inspirerer børnene til at afprøve nye roller.

Planlagte vokseninitierede aktiviteter

Når vi planlægger vokseninitierede aktiviteter, tager vi udgangspunkt i hvad børnegruppen er optagede af eller har brug for at få styrket deres kompetencer i.

Vi tror på, at hvis børnene har en spirende interesse for aktiviteten, har vi en større forudsætning for at børnene trives, lærer, udvikles og dannes.

Vi er opmærksomme på vores egen rolle og entusiasme, for at få børnene med.

Vi reflekterer løbende over vores aktiviteter – og om vi får det afkast vi ønsker.

Spontane aktiviteter

Igennem legen opstår spontane aktiviteter flere gange i løbet af dagen. Børnene får gode idéer og vi er opmærksomme på at gribe dem.

Børnenes naturlige nysgerrighed giver anledning til mange spørgsmål, som derefter giver anledning til at fordybe sig i deres nysgerrighed for at besvare deres spørgsmål.

Daglige rutiner

De daglige rutiner har værdi i sig selv. Børnene bliver delagtiggjort i de daglige rutiner og får dermed betydningsfulde roller, til at kunne gennemføre de daglige rutiner. Børnene hjælper med at dække bord, ordne vasketøj, opvask, gå ud med skraldespanden, oprydning osv..

Vi prioriterer tiden til, at de daglige rutiner skal vægtes i lige så høj grad, som de øvrige pædagogiske aktiviteter.

Inddragelse af børnenes perspektiv

At inddrage børnenes perspektiv en naturlig proces, når vi planlægger og evaluerer vores pædagogiske praksis.

Vi er opmærksomme på at lytte til børnene, spørge ind, og sætte os ”i deres sted” når vi gennemfører aktiviteter, hvad end det drejer som om deres leg, spontane og planlagte aktiviteter.

Pædagogisk-didaktiske overvejelser

Gennem refleksioner fra hverdagen rammesætter vi, hvilke indsatser det enkelte barn, eller børnegruppen har brug for. Hver uge, mødes personalet i de forskellige afdelinger. Gennem dialogen og refleksioner tilgodeser vi forskellige tematikker, herunder børnenes perspektiv, læring, inddragelse af forældre m.m. På denne måde sikrer vi at komme omkring flere aspekter i vores evaluering, ud fra læreplanernes fokuspunkter.

Vi er i vores pædagogiske praksis opmærksomme på at finjustere vores praksis løbende. Vi vil ”nøjes” med at bruge vores energi på det, der giver mening og virker i praksis.

Hver dag bliver dagen dokumenteret ved hjælp af piccolager på tavlerne rundt ved stuerne. På tavlerne hænger et lille udprint, hvor hvert læreplanstema er beskrevet. Ved dagens PicCollage vedhæftes det aktuelle læreplanstema. Personalet skal derefter reflektere over, hvilket læreplanstema der er i spil og samtidig bliver forældrene bevidste om, hvad vores tanker er for den pågældende aktivitet.

Læringsmiljø

Ønskelandets grupperum er indrettet således, at de tager afsæt i pædagogiske temaer. Børnene inddeles i mindre grupper, hvor de fordyber sig i f.eks. sprog. De forskellige rum vil være indrettet således, at de afspejler et specifikt tema.

Med vores indretning af rummene, samt indretning af mindre rum i rummene, skaber vi plads til at børnene kan have forskellige legeplatforme, som giver mulighed for at udfolde sig i større og mindre fællesskaber.

Børnenes selvhjulpenhed skal tilgodeses, så børnene selv kan starte legen eller aktiviteten uden at være afhængig af en voksen for at komme i gang.

Det vil sige:

  1. Tingene skal være i børnehøjde. Det er ærgerligt at stå og mangle en limstift, fordi den står på øverste hylde i ”voksenskabet”, når karton og pailletter ligger klar på bordet.
  2. Rummene er indrettede, så børnene nemt kan se, hvad man kan lege her. Rummene er opdelt i mindre rum med reoler, tæpper osv. Vi vil gerne have et inspirerende miljø med fede detaljer. Knapt så institutionsagtigt: men med fokus på hygge og den gode leg.

Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.